VEDTÆGTER FOR BRYGGENS KAJAK CLUB

 

 

 

 

 


Her er klubbens vedtægter i den aktuelle version - vedtaget  på ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2015. §15 stk. 4 er opdateret i forbindelse med GF 2024. 

Her er en printvenlig PDF-version af vedtægterne

            
            

            

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC)

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Bryggens Kajak Club (B K C), Rundholtsvej 93, 2300 København S.

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i København.

 

§ 2. Klubbens formål

Stk.1 Klubbens formål er, at:

·       fremme interessen for kajaksport 

·       engagere medlemmerne til at deltage i sportens aktiviteter og udvikling.

·       skabe mulighed for at være samlingssted for sportens udøvere 

·       klubben og medlemmerne i et forpligtende fællesskab kan deltage aktivt i udviklingen af kajaksporten både på lokalt og på nationalt plan.

Klubben ønsker gennem sine forskellige aktiviteter, at:

  • give klubbens medlemmer mulighed for at dyrke sporten på både motions- og konkurrenceniveau
  • fremme forståelsen for hensynsfuld brug af naturen under udøvelse af kajaksporten  
  • engagere medlemmerne i klubbens liv og aktiviteter
  • udbygge sociale relationer i lokalområdet 
  • styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Klubbens aktiviteter omfatter bl.a

·       Afholdelse af ugentligt ro-handicap i sommer sæsonen.

·       Ugentlig træning i sommersæsonen

·       Afholdelse af minimum et turkajakkursus for nye medlemmer – typisk ved sæsonstart

·       Afholdelse af minimum et havkajakkursus for nye medlemmer – typisk ved sæsonstart

·       Langture af en eller flere dages varighed.

·       Deltagelse i rostævner  

Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og herigennem af Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Stk. 3. Indmeldelse i BKC medfører automatisk medlemskab af DKF, hvortil medlemsoplysningerne overføres.

§ 3. Aktive medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning. Medlemmer under 16 år kan kun deltage i aktiviteter på vandet ifølge med frigivne forældre/værge eller med en af klubbens instruktører.

Stk. 2. Frigivelse kan først finde sted, når det overfor det medlem, der af bestyrelsen er bemyndiget til at frigive nye roere, er godtgjort at vedkommende kan opfylde både DKF's regler for frigivelse af roere og klubbens sikkerhedsbestemmelser. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3. Ved klubbens egne arrangementer, såsom handicapløb, stævner m.v. har klubbens aktive medlemmer førsteret til klubbådene. I forbindelse med begyndertræning har kursisterne førsteret til bådene.

 

§ 4. Gæstemedlemmer

Stk. 1. Aftaler om gensidigt medlemskab kan indgås med andre klubber. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen og gæstemedlemmer kan ikke vælges til klubbens tillidsposter. Gæstemedlemskab giver ikke ret til bådplads.

 

§ 5. Passive medlemmer

Stk. 1. Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Medlemmerne kan deltage i klubbens møder og sociale arrangementer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke opnå tilladelse til at ro. Passive medlemmer kan deltage i klubbens sportsaktiviteter. Bestyrelsen fastsætter betaling herfor.

 

§ 6. Kontingent

Stk. 1. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter terminerne for betaling af kontingent. Bestyrelsen fastsætter gebyr for

1. Indmeldelse (nye medlemmer)

2. Rokursus

3. For sen betaling af kontingent, for rykkere mv.

Stk. 2. Der udsendes opkrævning til medlemmerne mindst 14 dage før forfaldsdato. Har betaling ikke fundet sted én måned efter forfaldsdato skal der udsendes en rykkerskrivelse, og der kan opkræves et rykkergebyr. Er der forløbet mere end to måneder efter rykkerskrivelsens forfaldsdato uden at betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, med mindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3. Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden et år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode.

Stk. 4. Personer der søger optagelse i klubben midt i en periode, betaler kontingent i forhold til den tid, der er tilbage af kontingentperioden, dog kun for resterende hele måneder. Medlemskab af klubben opnås først efter kontingentbetalingen.

Stk. 5. Under særlige forhold såsom sygdom, militærtjeneste, bortrejse o.l. kan der ved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser med betaling af kontingent. En sådan aftale skal altid fornys ved hver sæsons begyndelse (1. maj).

Stk. 6. Medlemmer under 16 år (se § 3 stk. 1) betaler nedsat kontingent på 50 pct. af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 

§ 7. Bådplads

Stk. 1. Aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare egen båd med div. udstyr i klubhuset, for så vidt der er ledig plads, og på betingelse af, at båden forsynes med klubbens mærke optages den i klubbens bådfortegnelse.

Stk. 2. Ved mangel på bådpladser til aktive roere kan bestyrelsen beslutte, at retten til bådplads bortfalder for medlemmer, der ikke opfylder kriterier, fastsat af bestyrelsen.

Stk. 3. Beslutter bestyrelsen, at et medlems ret til bådplads bortfalder i henhold til stk. 2, meddeler bestyrelsen medlemmet en frist på ikke under én måned til at fjerne båden.

Stk. 4. Ved udmeldelse eller udelukkelse som følge af kontingentrestance jf. § 6, stk. 2 eller eksklusion jf. § 8, stk. 2 skal båden fjernes senest pr. udmeldelsesdatoen, Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den udmeldte en frist på ikke under én uge til at fjerne båden.

Stk. 5. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelse, at båden, såfremt den ikke fjernes rettidigt, efter fristens udløb bliver henlagt for ejerens regning og risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben.

 

§ 8. Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 9. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamling afholdes ved sæsonens start, ca. 1. maj. Indkaldelse, vedlagt dagsorden for generalforsamlingen, udsendes som hovedregel pr. e-post til medlemmer og opslås i klubhuset senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ved indkaldelse til generalforsamlingen vedlægges endvidere:

1.     Det reviderede regnskab.

2.     Forslag til budget

3.     Oplysning om bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 3. Dagorden for den ordinære generalforsamling skal følge følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent

3.     Godkendelse af dagsorden

4.     Formandens beretning

5.     Godkendelse af regnskab

6.     Behandling af indkomne forslag

7.     Fastsættelse af kontingent

8.     Godkendelse af budget.

9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

10.  Godkendelse af udkast til referatet.

11.  Eventuelt.

Referatet skal underskrives af dirigent og referent.

 

Stk. 4. Om efteråret afholdes et medlemsmøde. Dagsorden ved medlemsmødet er:

           1. Bestyrelsen orienterer.

           2. Fremlæggelse af status i forhold til budget.

           3. Aktuel debat.

           4. Eventuelt.

Stk. 5. Stemmeberettiget med én stemme er ethvert aktivt og frigivet medlem over 12 år, som ikke er i kontingentrestance for den periode, som ligger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Ved fravær kan stemmeret i henhold til et konkret, offentliggjort forslag udøves ved skriftlig stemmeafgivelse i en lukket kuvert, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Bortfalder forslaget, bortfalder også den skriftligt afgivne stemme.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Til beslutning om ændring af denne vedtægt kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller, hvis ét eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 8. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra 10 % af aktive stemmeberettigede medlemmer. Afstemningsproceduren følger reglerne i § 9, stk. 6.

 

§ 11. Bestyrelsen og tillidsposter

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse, som vælges på en generalforsamling, og består af seks medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Tre bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år og tre på ulige. Genvalg kan finde sted. Herudover vælges på generalforsamlingen i rækkefølge to suppleanter for bestyrelsen. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder og har taleret, men ikke stemmeret. Ethvert medlem der ønskes opstillet til bestyrelsen, skal have været medlem mindst 1 år, og være tilstede ved generalforsamlingen eller have givet skriftligt tilsagn forud for generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller næstformanden. Afstemningen foregår ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder i klubben.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger medlemmer til besættelse af klubbens tillidsposter. Medlemmer der beklæder tillidsposter i klubben kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemme- og taleret på møderne. De faste tillidsposter i klubben er:

  1. Bådchef(-erne) har ansvaret for, at bådparken vedligeholdes, samt for indkøb af romateriel.

  2. Husforvalteren har ansvaret for, at klubbens bygninger, have og materiel i øvrigt vedligeholdes.

  3. Rochefen varetager tilrettelæggelse af begyndertræning og sæsonens rokurser.

  4. Webmaster vedligeholder klubbens hjemmeside

Bestyrelsen kan udpege medlemmer, hhv. nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af stævner, sociale arrangementer, undervisning m.v.

Stk. 5. Offentliggørelse af en oplysning om et BKC-medlems medlemskab kræver det enkelte medlems samtykke.

 

§ 12. Regnskabet

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen holder sig løbende orienteret om regnskab og budget.

Stk. 3. Kassereren forvalter klubbens pengemidler under ansvar over for bestyrelsen og bestyrelsen kan fastsætte tegningsregler for kassererens forvaltning.

Klubbens pengemidler skal være anbragt på konti i et pengeinstitut, dog kan kassereren have en mindre kontantbeholdning. Formand, næstformand og kasserer i forening tegner klubben i forhold til klubbens pengeinstitut og kan ændre bestående fuldmagter til klubbens konti og online betalingssystem.

Konti, som disponeres ved enkelt underskrift må ikke have indestående over beløb, som fastsættes af bestyrelsen. Likvider herudover placeres på konto eller depot, hvor der kun kan hæves med 2 underskrifter.

Stk. 4. Kassereren og klubbens medlemsansvarlige anvender et elektronisk økonomisystem til føring af regnskab, samt til administration af medlemsdata.

 

§ 13. Revisor

Stk. 1. Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Revisor må ikke må være medlem af bestyrelsen, være samboende eller gift med nogle i bestyrelsen.

Stk. 2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.  Revisor kan til enhver tid forlange klubbens regnskab til ekstraordinær revision.

 

§ 14. Klubbens sikkerhedsbestemmelser, husorden m.v. (BKC-Rutiner).

Stk. 1. Klubbens sikkerhedsbestemmelser, husorden og bådreglement findes tilgængelig for alle medlemmer i klubhuset. Det påhviler bestyrelsen løbende at ajourføre klubbens husorden og sikkerhedsbestemmelser m.v. Såfremt bestyrelsen ønsker at foretage ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser eller husorden, skal disse forelægges generalforsamlingen til orientering.

 

§ 15. Opløsning af klubben

Stk. 1. Beslutning om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af klubben.

Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Beslutning om opløsning af klubben kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Et eventuelt overskud (herunder både m.v.) overdrages til DKF til dennes almennyttige formål.

Stk. 5. Denne bestemmelse kan ikke omstødes ved en generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 16. Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun med sin formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld.

 

§ 17. Ikrafttræden og vedtægtsændringer

Stk. 1. Nærværende vedtægter er oprindeligt vedtaget i 1997, revideret i maj 2004, april 2013, april 2014 og senest revideret efter vedtagne ændringer på generalforsamlingen 25. april 2015.